Homepage > Projekty

Projekty


Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge

Projekty formácia / informovanie

V posledných rokoch Nadácia Cantonuovo pri napĺňaní svojho cieľa realizovala rôzne výchovno-vzdelávacie školenia zamerané na šírenie posolstva Ježiša Krista. Tieto sa vyprofilovali ako skutočné školské kurzy, venujúce sa trom hlavným témam: Nebeské kráľovstvo, Oslobodenie a Duchovný človek. V súčasnej dobe prebiehajú dva takéto kurzy na Slovensku a jeden v Taliansku. Typickými podujatiami Nadácie sú tiež jedno- alebo dvojdňové semináre, ktoré sa dotýkajú tém života, ako aj tém priamejšie duchovným, s cieľom podporiť uzdravenie a oslobodenie účastníkov.
> pre ďalšie informácie klikni tu....

....................................................................................................................................................................................

Hudobné projekty

Nadácia Cantonuovo pracuje v oblasti umenia kde produkuje hudobné diela a organizuje koncerty v rôznych národoch. Cieľom je prinášať božie slovo novým a efektívnym spôsobom prostredníctvom hudby, na oslobodenie ducha ľudí, na šírenie hudby ako slobodného a zadarmo dostupného nástroja vyjadrenia myšlienok a viery, na nachádzanie spoločnej pôdy pre zdieľanie medzi národmi, kultúrami, ľuďmi každého veku, etnika a sociálneho pozadia.
> pre ďalšie informácie klikni tu....

....................................................................................................................................................................................

Humanitárne projekty

Cantonuovo sa už od roku 2003 so svojimi zakladateľmi a s mnohými ďalšími dobrovoľníkmi aktívne zaoberá rôznymi humanitárnymi projektami na podporu chudobných, opustených a rodín v núdzi vo viacerých krajinách, hlavne v Keni, Ugandy a Senegal. Tu, vďaka podpore kvalifikovaných miestnych pracovníkov, rozbehli intenzívnu podpornú činnosť pre mnoho mladých a rodiny v núdzi, spolupracujúc s niektorými školskými inštitúciami na budovaní infraštruktúry a programov formácie a vzdelávania. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi šli zakladatelia každý rok do krajín záujmu navštíviť mladých, ktorým nadácia pomáha, a skontrolovať tiež priebeh realizácie projektov, posilňujúc tým aj poznanie a spoluprácu s miestnymi subjektmi. Projekty v súčasnej dobe financované Nadáciou Cantonuovo sú nasledujúce:

> Uganda: projekt "Sirotinec Kankobe"           

video

> Senegal: project "Talibertè"

video

Nadácia Cantonuovo tiež propaguje a podporuje nasledujúce projekty asociácie "Il Canto Nuovo ONLUS":

> Kenya and Uganda: project "James"             

video

> Kenya: project "Adopcie Dandora"

video

Ak chceš dať svoj príspevok a podieľať sa aktívne na tomto projekte klikni tu.....

....................................................................................................................................................................................

Sociálne projekty

Nadácia Cantonuovo má za cieľ podporovať zlepšenie spoločnosti tým, že poskytuje školenia a formáciu jednotlivcom ako aj psychologickú, morálnu, materiálnu i duchovnú asistenciu postihnutým, utláčaným a sociálne znevýhodneným.  Preto rozvíja svoju činnosť v sociálnej oblasti, s cieľom pomôcť každému človeku nájsť zmysel svojho života a prejaviť a zlepšovať svoje zručnosti a schopnosti, dajúc ich do služby druhým. Za týmto účelom začala spoluprácu s Väzením v Siene (Ministerstvo spravodlivosti) s cieľom pomáhať väzňom udržiavať kontakt s ich rodinami počas pobytu vo väzbe, rozpoznať ich potenciál a pripraviť sa na opätovné začlenenie do spoločnosti so zámerom zlepšiť ju skrze svoju novoobjavený hodnotu.
> pre ďalšie informácie klikni tu....

....................................................................................................................................................................................

Kultúrne projekty

Nadácia Cantonuovo favorizuje zdieľanie a výmenu kultúrnych skúseností medzi národmi, medzikulturálny dialóg medzi národmi,  začínajúc tými európskymi, taktiež v oblasti vzdelávania.
Za týmto účelom bola zahájená spolupráca s Università per Stranieri di Siena s cieľom propagovania a šírenia talianskeho jazyka a kultúry vo svete, ktorá má v priebehu času podporovať európsku integráciu prostredníctvom poznávania rôznych kultúr prítomných na jej území.
> pre ďalšie informácie klikni tu....

....................................................................................................................................................................................

Powered by tnx.it - Cookie - Privacy - Company data