Homepage > Projekty

Projekty


Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge

Projekty szkoleniowe / informacyjne

Foundacja Cantonuovo, zdążajÄ…c  do wypeÅ‚nieniem wyznaczonego sobie celu, rozpoczęła w ostatnich latach prowadzenie kursów edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych majÄ…cych na celu szerzenie orÄ™dzia Jezusa Chrystusa. Powyższe  kursy  poruszajÄ… trzy gÅ‚ówne zagadnienia: Królestwa Niebieskiego, Uwolnienia, CzÅ‚owieka duchowego. Obecnie prowadzone sÄ… dwa kursy na SÅ‚owacji i jeden we WÅ‚oszech. Typowe spotkania Fundacji to także jedno lub dwudniowe seminaria, dotyczÄ…ce tematów życiowych oraz bardziej duchowych, których celem jest bezpoÅ›rednio przynoszenie uzdrowienia i uwolnienia dla uczestników.
> Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj ....

....................................................................................................................................................................................

Projekty muzyczne

DziaÅ‚alność artystyczna Fundacji Cantonuovo polega na tworzeniu dzieÅ‚ muzycznych oraz organizowaniu koncertów w różnych krajach. Jej celem jest, poprzez muzykÄ™, w nowy i efektywny sposób zanosić SÅ‚owo Boże, tak aby uwalniać ducha ludzkiego, rozpowszechniÄ…c muzykÄ™ jako instrument wolnego i bezpÅ‚atnego wyrażania myÅ›li i wiary, odnajdywać jedność miÄ™dzy narodami, krajami, kulturami, osobami bez wzglÄ™du na ich wiek, klasÄ™ spoÅ‚ecznÄ… czy pochodzenie etniczne.
> Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj ....

....................................................................................................................................................................................

Projekty humanitarne

Cantonuovo oraz jej zalożyciele od 2003 roku aktywnie angażuja sie w liczne projekty pomocy humanitarnej dla ubogich, sierot i rodzin potrzebujÄ…cych pomocy w wielu krajach, glównie w Kenii, Ugandzie i Senegalu. Tam, dziÄ™ki wsparciu wykwalifikowanych pracowników lokalnych, rozpoczÄ™to intensywne dziaÅ‚ania w celu wspierania wielum mÅ‚odych ludzi oraz rodzin pozostajacych w niekorzystnej sytuacji materialnej, wspólpracujac przy tym z niektórymi placówkami oÅ›wiatowymi celem stworzenia infrastruktury i programów szkoleniowych.

Projecty "Foundacja Cantonuovo"

> Uganda: "Kankobe Orphanage project"

video

> Senegal: "Talibertè project"

→ video

JeÅ›li chcesz udzielić swojego wsparcia i aktywnie uczestniczyć w tych projektów kliknij tutaj 

Projecty "Il Cantonuovo ONLUS"

> Kenya and Uganda: "James project"

video

> Kenya: "Dandora Adoptions project"

video

JeÅ›li chcesz udzielić swojego wsparcia i aktywnie uczestniczyć w tych projektów kliknij tutaj
....................................................................................................................................................................................

Projekty socjalne

Fundacja Cantonuovo ma na celu promowanie poprawy spoÅ‚eczeÅ„stwa poprzez szkolenia i formacje dla osób fizycznych, jak i psychologiczne, moralne, materialne i duchowe wsparcie dla osób niepeÅ‚nosprawnych, uciÅ›nionych i upoÅ›ledzonych spoÅ‚ecznie. Dlatego też rozwija swojÄ… dziaÅ‚alność w dziedzinie spoÅ‚ecznej, aby pomóc wszystkim w znalezieniu sensu życia i podnoszeniu ich kwalifikacji oraz umiejÄ™tnoÅ›ci, umożliwiajac im sÅ‚użbe dla innych. W tym celu nawiÄ…zaliÅ›my wspóÅ‚pracÄ™ z wiÄ™zieniem w Sienie (Ministerstwo SprawiedliwoÅ›ci) aby wspierać więźniów w utrzymywaniu kontaktu  z  rodzinÄ… podczas pobytu w areszcie, aby pomoc im rozpoznać swoj potencjaÅ‚ i przygotować siÄ™ do reintegracji ze spoÅ‚eczeÅ„stwem, dziÄ™ki odkryciu nowych  wartoÅ›ci.
> Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj ....

....................................................................................................................................................................................

Projekty kulturalne

Fundacja Cantonuovo wspiera wspóÅ‚dzielenie i wymianÄ™ doÅ›wiadczeÅ„ kulturowych miÄ™dzy ludźmi, dialog miÄ™dzy narodami, poczÄ…wszy od tych europejskich, również w kwestii formowania osób.
W zwiÄ…zku z tym nawiÄ…zano wspóÅ‚pracÄ™ z Uniwersytetem dla Obcokrajowców w Sienie w celu rozpowszechniania jÄ™zyka i kultury wÅ‚oskiej w Å›wiecie, sprzyjajÄ…c tym samym integracji europejskiej, która bÄ™dzie mogÅ‚a być urzeczywistniania poprzez obecność różnych kultur na terytorium.
> Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj ....

....................................................................................................................................................................................

Powered by tnx.it - Cookie - Privacy - Company data