Homepage > Projekty

Projekty


Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge

Projekty formácia / informovanie

V posledných rokoch Nadácia Cantonuovo pri napĺňaní svojho cieľa realizovala rôzne výchovno-vzdelávacie �kolenia zamerané na �írenie posolstva Je�i�a Krista. Tieto sa vyprofilovali ako skutočné �kolské kurzy, venujúce sa trom hlavným témam: Nebeské kráľovstvo, Oslobodenie a Duchovný človek. V súčasnej dobe prebiehajú dva takéto kurzy na Slovensku a jeden v Taliansku. Typickými podujatiami Nadácie sú tie� jedno- alebo dvojdňové semináre, ktoré sa dotýkajú tém �ivota, ako aj tém priamej�ie duchovným, s cieľom podporiÅ¥ uzdravenie a oslobodenie účastníkov.
> pre ďal�ie informácie klikni tu....

....................................................................................................................................................................................

Hudobné projekty

Nadácia Cantonuovo pracuje v oblasti umenia kde produkuje hudobné diela a organizuje koncerty v rôznych národoch. Cieľom je priná�aÅ¥ bo�ie slovo novým a efektívnym spôsobom prostredníctvom hudby, na oslobodenie ducha ľudí, na �írenie hudby ako slobodného a zadarmo dostupného nástroja vyjadrenia my�lienok a viery, na nachádzanie spoločnej pôdy pre zdieľanie medzi národmi, kultúrami, ľuďmi ka�dého veku, etnika a sociálneho pozadia.
> pre ďal�ie informácie klikni tu....

....................................................................................................................................................................................

Humanitárne projekty

Cantonuovo sa u� od roku 2003 so svojimi zakladateľmi a s mnohými ďal�ími dobrovoľníkmi aktívne zaoberá rôznymi humanitárnymi projektami na podporu chudobných, opustených a rodín v núdzi vo viacerých krajinách, hlavne v Keni, Ugandy a Senegal. Tu, vďaka podpore kvalifikovaných miestnych pracovníkov, rozbehli intenzívnu podpornú činnosÅ¥ pre mnoho mladých a rodiny v núdzi, spolupracujúc s niektorými �kolskými in�titúciami na budovaní infra�truktúry a programov formácie a vzdelávania. Spolu s ďal�ími dobrovoľníkmi �li zakladatelia ka�dý rok do krajín záujmu nav�tíviÅ¥ mladých, ktorým nadácia pomáha, a skontrolovaÅ¥ tie� priebeh realizácie projektov, posilňujúc tým aj poznanie a spoluprácu s miestnymi subjektmi. Projekty v súčasnej dobe financované Nadáciou Cantonuovo sú nasledujúce:

> Uganda: projekt "Sirotinec Kankobe"           

video

> Senegal: project "Talibertè"

→ video

Nadácia Cantonuovo tie� propaguje a podporuje nasledujúce projekty asociácie "Il Canto Nuovo ONLUS":

> Kenya and Uganda: project "James"             

video

> Kenya: project "Adopcie Dandora"

video

Ak chce� daÅ¥ svoj príspevok a podieľaÅ¥ sa aktívne na tomto projekte klikni tu.....

....................................................................................................................................................................................

Sociálne projekty

Nadácia Cantonuovo má za cieľ podporovaÅ¥ zlep�enie spoločnosti tým, �e poskytuje �kolenia a formáciu jednotlivcom ako aj psychologickú, morálnu, materiálnu i duchovnú asistenciu postihnutým, utláčaným a sociálne znevýhodneným.  Preto rozvíja svoju činnosÅ¥ v sociálnej oblasti, s cieľom pomôcÅ¥ ka�dému človeku nájsÅ¥ zmysel svojho �ivota a prejaviÅ¥ a zlep�ovaÅ¥ svoje zručnosti a schopnosti, dajúc ich do slu�by druhým. Za týmto účelom začala spoluprácu s Väzením v Siene (Ministerstvo spravodlivosti) s cieľom pomáhaÅ¥ väzňom udr�iavaÅ¥ kontakt s ich rodinami počas pobytu vo väzbe, rozpoznaÅ¥ ich potenciál a pripraviÅ¥ sa na opätovné začlenenie do spoločnosti so zámerom zlep�iÅ¥ ju skrze svoju novoobjavený hodnotu.
> pre ďal�ie informácie klikni tu....

....................................................................................................................................................................................

Kultúrne projekty

Nadácia Cantonuovo favorizuje zdieľanie a výmenu kultúrnych skúseností medzi národmi, medzikulturálny dialóg medzi národmi,  začínajúc tými európskymi, taktie� v oblasti vzdelávania.
Za týmto účelom bola zahájená spolupráca s Università per Stranieri di Siena s cieľom propagovania a �írenia talianskeho jazyka a kultúry vo svete, ktorá má v priebehu času podporovaÅ¥ európsku integráciu prostredníctvom poznávania rôznych kultúr prítomných na jej území.
> pre ďal�ie informácie klikni tu....

....................................................................................................................................................................................

Powered by tnx.it - Cookie - Privacy - Company data